Disclaimer & copyright

Disclaimer en copyright wijzijngerrit.nl

Door het bekijken van de internetsite van GERRIT en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. GERRIT heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. GERRIT staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. GERRIT aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. GERRIT wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

GERRIT garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. GERRIT, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de GERRIT internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van GERRIT. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GERRIT, de inhoud van de internetsite van GERRIT over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van GERRIT en op deze Copyright & Disclaimer-verklaring is Nederlands recht van toepassing.