Uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN

Op basis van de wereldwijde standaard IHE-XDS

Kernfunctionaliteiten zijn:

 • beeldbeschikbaarheid
 • uitwisselen van patiëntdata
 • ondersteuning zorgprocessen
Geschikt voor: ziekenhuizen

Uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN

Voor een goede regionale samenwerking in de zorg is snelle, veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van patiëntgegevens noodzakelijk. In de ziekenhuizen in Noord-Nederland gebeurt dit onder meer via de regionale digitale infrastructuur van GERRIT. Beeldvormende onderzoeken, radiologieverslagen, patiëntsamenvattingen en andere klinische documenten worden via het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN onderling uitgewisseld. Het RIF en Revalidatie Friesland zijn ook hierop aangesloten.

Gezamenlijk met het UMCG zijn daarnaast koppelingen gemaakt met andere regio’s met een eigen XDS-infrastructuur, waardoor onze regio ook beelden en documenten kan uitwisselen met twee ziekenhuizen in Twente en UMC Utrecht. Een koppeling met Amsterdam MC staat op stapel.

Hoe het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN een aantal jaren geleden als project van de ziekenhuizen en GERRIT tot stand is gekomen lees je bij onze projecten en innovaties.

Hoe helpt XDS-NN jouw zorgorganisatie?

 • Is jouw zorgorganisatie op zoek naar (nieuwe) manieren om eenvoudig en veilig zorginformatie uit te wisselen? Bekijk de mogelijkheden binnen XDS-standaarden.
 • Benieuwd naar wat we voor andere klanten hebben gedaan? Bekijk onze klantspecifieke oplossingen.
 • Wat de ziekenhuizen kunnen met het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN en welke voordelen dit biedt, lees je hieronder. ⇓

Hoe gebruiken ziekenhuizen XDS-NN?

Het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN zorgt ervoor dat beelden én patiëntdata, zoals bijvoorbeeld radiologieverslagen, beschikbaar zijn op het juiste moment op de juiste plek. Daarnaast worden zorgprocessen ondersteund. Bijvoorbeeld als een patiënt voor een onderzoek wordt verwezen naar een ander ziekenhuis, maar wel onder behandeling blijft van zijn eigen specialist in zijn eigen ziekenhuis.

Bijna drie miljoen beelden beschikbaar

Binnen het Uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN GERRIT zijn meer dan 3.2 miljoen beelden, 2.8 miljoen radiologieverslagen en diverse documenten van ruim een half miljoen patiënten van de noordelijke ziekenhuizen, die daarvoor hun toestemming hebben gegeven, beschikbaar voor uitwisseling tussen de diverse ziekenhuizen.

Het UMCG, het Martini Ziekenhuis en Treant zijn begin 2022 begonnen met het beschikbaar stellen van de patiëntsamenvatting en aanverwante documenten binnen XDS-NN. Binnen de gebruikersapplicatie van XDS-NN kunnen de zorgverleners in Noord-Nederland deze gegevens opvragen en bekijken. Een volgende stap is het beschikbaar stellen en uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) via het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN.

Op afstand meekijken met een hersenscan, zodat we de patiënt niet onnodig hoeven te vervoeren en we snel kunnen beslissen over de behandeling. De XDS-infrastructuur voor beelduitwisseling van GERRIT waar ons ziekenhuis op is aangesloten, help mij als neuroloog om de patiënt sneller en beter te helpen.

Voordelen XDS-NN voor ziekenhuizen

Het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN biedt vele voordelen voor zowel zorgverleners als patiënten:

 • Omdat beelden al beschikbaar zijn, voorkomt dit dubbele onderzoeken, bijvoorbeeld als patiënten worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de regio;
 • Het tijdig ophalen van informatie zorgt voor het beter kunnen voorbereiden van spreekuren van specialisten en Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s); het ophalen van beelden zorgt voor betere en tijdiger voorbereiding van operaties;
 • Beoordeling van patiënten en al dan niet verplaatsen naar een ander ziekenhuis kan nóg sneller nu ook het radiologieverslag direct digitaal beschikbaar is.

Hoe ziet de XDS-organisatie in Noord-Nederland eruit?

Het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN is eigendom van de ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe. GERRIT voert het technische en functionele beheer uit, doet projecten en pilots en ontwikkelt het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN dóór in samenwerking met de ziekenhuizen. Het eigendom van het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN is geregeld via een speciale governancestructuur, die GERRIT ondersteunt:

 • Stuurgroep Uitwisselplatform XDS-NN. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN. De ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn eigenaar en opdrachtgever met betrekking tot de kaders en hoofdlijnen van het XDS-programma en de daarin te stellen prioriteiten. Daarbij stellen zij ook gezamenlijk het inhoudelijke beleid vast ten aanzien van de gegevensuitwisseling. De stuurgroep komt elk kwartaal bijeen.
 • Beleidscommissie XDS. De beleidscommissie adviseert de stuurgroep, neemt besluiten over de plannen en stelt de uit te voeren projecten, pilots en bijbehorende fasering vast. Daarnaast houdt de beleidscommissie zich bezig met procesverbetering. De leden van de beleidscommissie bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen van XDS-NN en komen eens per kwartaal bijeen om te vergaderen en af te stemmen. Deze vergaderingen wordt gefaciliteerd door GERRIT.
 • Privacycommissie XDS. De privacycommissie houdt toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. De leden van de privacycommissie adviseren hierin aan de stuurgroep. De leden van de privacy commissie bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen van XDS-NN. Ook dit overleg vindt een per kwartaal plaats en wordt ook gefaciliteerd door GERRIT.

Rol van GERRIT

GERRIT heeft binnen het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NNN de volgende rollen:

 • Regie op de governance
 • Programmamanagement en dienstontwikkeling
 • Organisatie en secretariaat voor de Stuurgroep. Beleidscommissie en Privacycommissie
 • Projectleiding innovatieprojecten
 • Servicedesk voor afhandelen incidenten en vragen
 • Technisch en functioneel beheer XDS diensten en infrastructuur

Betekenis IHE-XDS

XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing. Het is een van de technische integratieprofielen van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) en is bedoeld om het delen van medische documenten en beelden tussen samenwerkende zorginstellingen mogelijk te maken, op een gestandaardiseerde en beveiligde manier. Steeds meer zorg is verdeeld over meerdere disciplines en op meerdere locaties. Om goede zorg te kunnen leveren is het delen van informatie van vitaal belang. Met XDS netwerken kunnen zorginstellingen de informatie (met name beelden en documenten zoals verslagen, brieven etc.) direct met elkaar delen.

Op de website van Nictiz kun je lezen hoe XDS-infrastructuren worden opgebouwd. Wil je meer weten over IHE? Neem dan een kijkje op de site van IHE Nederland.

Wil je meer weten?

Marten kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Marten de Boer Manager Diensten

Helaas! Het formulier werd niet gevonden.