Governance GERRIT

Hoe is de governance van GERRIT geregeld? Wie bestuurt de organisatie en hoe is de zeggenschap en verantwoordelijkheid geregeld? Op deze pagina geven we je in een inkijkje in de governance van GERRIT.

Stichting en BV

GERRIT bestaat uit een Stichting en een Diensten B.V. De werkzaamheden van het samenwerkingsplatform zijn ondergebracht in Stichting GERRIT. Deze stichting is een regionale samenwerkingsorganisatie en heeft meer dan dertig participanten: zorginstellingen en koepels in Friesland, Groningen en Drenthe. Zij leveren via participantenbijdragen naar draagkracht een jaarlijks stichtingsbudget.

De dienstverlening en projecten zijn ondergebracht in GERRIT Diensten B.V. De omzet komt hier voort uit het in rekening brengen van diensten aan klanten, aangevuld met eventuele subsidiebijdragen voor projecten. GERRIT heeft meer dan 1800 klanten in de noordelijke regio.

Bestuur

Wim Hodes | GERRIT verbinder van zorgHet bestuur wordt gevormd door Wim Hodes (directeur-bestuurder). De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het resultaat van GERRIT als geheel. Het toezicht is geregeld door een onafhankelijke raad van toezicht (die tevens fungeert als RvC voor de diensten BV). Daarnaast kent de stichting in haar governance een participantenraad.

Samenstelling en rol raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie leden, die worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Hans de Boer
Voorzitter en lid Remuneratiecommissie
Nevenfuncties:

  • Als zelfstandig adviseur in de zorg, het uitvoeren van -niet IT gedreven- advies- en interim opdrachten.
  • Auditor bij het College Zorgopleidingen (CZO) te Utrecht
  • In samenwerking met de TU Twente, M&I en Verbeta bouwen aan een integraal capaciteitsmodel voor de zorg..

Gea Oord RA
Aandachtsveld: Financieel toezicht en voorzitter Remuneratiecommissie
Hoofd- en nevenfuncties:

  • Directeur-eigenaar van Quintens, een consulting organisatie
  • Lid Raad van Toezicht Landstede Groep in Zwolle, onderwijsorganisatie voor voorgezet onderwijs en MBO.
  • Lid Raad van Commissarissen van Kaakmeesterz BV in Hengelo, een zelfstandig behandelcentrum voor kaakchirurgie

Drs. Doike Zweers
Aandachtsveld: Ondernemer/ innovator ICT
Hoofd- en nevenfuncties:

  • CIO Amsterdamse Huisartsenalliantie
  • Lid RvC Unilabs Nederland BV
  • Vicevoorzitter RvT Zuidwest Radiotherapeutisch instituut (tot 1 December 2023) lid auditcommissie, voorzitter remuneratiecommissie, aandachtsgebied digitalisering & innovatie
  • Lid RvC Dokter Drenthe, portefeuille kwaliteit, lid remuneratiecommissie, aandachtsgebied digitalisering & innovatie

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de raad voor hem als klankbord, adviseur en sparringpartner. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.

Samenstelling en rol participantenraad

De participantenraad is één van de organen van Stichting GERRIT. De participantenraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging op bestuurdersniveau van alle participanten in Stichting GERRIT. De participantenraad heeft zwaarwegend adviesrecht op de strategie van Stichting GERRIT. De kernfunctie van de Participantenraad is het bewaken van de identiteit en doelstelling van Stichting GERRIT als platform- , samenwerkings- en ontwikkelorganisatie op ICT-gebied tussen organisaties werkzaam in de zorg in Noord-Nederland.

 

Wil je meer weten?

Bel of mail met Wim en hij vertelt je graag meer.

Wim Hodes Directeur-bestuurder

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg