Privacy & cookies

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Stichting GERRIT en alle aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder GERRIT Diensten BV, hierna te noemen GERRIT, gevestigd aan Lavendelheide 11B 9202 PD Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

wijzijngerrit.nl
Lavendelheide 11B 9202 PD Drachten
085 76 040 76 servicedesk@wijzijngerrit.nl
Nico van Bergen Bravenboer is de Functionaris Gegevensbescherming van GERRIT, hij is te bereiken via FG@wijzijngerrit.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GERRIT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken:
– NAW gegevens.
– Contact gegevens
– Functie / beroep / bedrijfsnaam
– Financiële gegevens
– Gegevens m.b.t. contracten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze Servicedesk, dan verwijderen wij deze informatie.

GERRIT verwerkt geen bijzondere gegevens aangaande ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; godsdienst of levensovertuiging; lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie; gezondheid; seksuele leven; strafrechtelijk verleden.

Doel van verwerkingen

GERRIT verwerkt uw persoonsgegevens (waar van toepassing) voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Het kunnen uitvoeren van overeenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

GERRIT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GERRIT) tussen zit. 

Bewaartermijnen

GERRIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In het kader van onze dienstverlening hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Naamgegevens
– Adresgegevens
– Contactgegevens
– Financiële gegevens
– Contractgegevens
– Beroep en betrekking
Voor deze gegevens hanteren wij een (wettelijke) bewaartermijn van 7 jaar tot na het ontbinden van de overeenkomst. De grondslag voor deze bewaartermijn is deels wettelijk vastgelegd en is deels noodzakelijk voor uitvoer van de overeenkomst of de verwerking heeft betrekking op gegevens die openbaar gemaakt zijn door betrokkene.

Derden

GERRIT verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tracking

GERRIT maakt gebruik van cookies:
– 1st party cookies
– 3rd party cookies
– 3rd party requests
GERRIT registreert geen IP-nummers van bezoekers.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GERRIT.
Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Servicedesk van GERRIT.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GERRIT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GERRIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Servicedesk.

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg