Nieuws
22 november 2021

Belangrijke aandachtspunten Wegiz

De Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) is één van de instrumenten die VWS wil inzetten om interoperabiliteit en gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren. Hoewel er veel behoefte is aan dergelijke instrumenten, is het van belang dat er straks een wet ligt die hier optimaal aan bijdraagt. Hierin zien wij – samen met organisaties in het zorgveld – nog ruimte voor verbetering. Daarom is een gezamenlijke brief gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin een aantal adviezen als input voor de technische briefing van dinsdag 23 november.

Flexibiliteit bij normen en standaarden

We vinden het belangrijk dat bij Wegiz voor de juiste afweging tussen snelheid en zorgvuldigheid wordt gekozen. We willen de wet niet tegenhouden, maar vragen juist om meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld door per gegevensuitwisseling met het veld te bepalen welke van deze instrumenten bij die uitwisseling waarde toevoegt, of dat in sommige gevallen kan worden afgezien van het uitwerken van bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden of normen.

Daarnaast roepen we op om de gegevensuitwisseling richting patiënt ook op te nemen in de wetgeving. We vragen aandacht te hebben voor het kostenaspect. We vragen de minister naast het sturen op de (spoedige) totstandkoming van de benodigde ICT-infrastructuur met generieke voorzieningen, ook regie te nemen op het komen tot gebruik hiervan.

Gezamenlijke brief

Een toelichting op alle aandachtspunten staat  in deze gezamenlijke brief van ActiZ, KNMP, RSO Nederland (waar GERRIT onderdeel vanuit maakt), Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Nictiz en VZVZ.