Nieuws
25 november 2021

Naar één mdo-platform voor alle oncologische mdo’s

Eén mdo-platform dat alle regionale oncologische multidisciplinaire overleggen ondersteunt én waar ook andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen: daar werkt de regio Noordoost-Nederland aan. Drie ziekenhuizen doen in een pilotproject ervaring op met zo’n gezamenlijk mdo-platform en onderzoeken wat er nodig is om straks snel op te kunnen schalen.

De zorg verbeteren voor patiënten met gynaecologische kanker in Noordoost-Nederland: dat is het doel van het Managed Clinical Network Noord Oost, een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen waaronder het UMCG. Regionale mdo’s vormen een belangrijke pijler om deze doelstelling te behalen. Veel patiënten met een gynaecologische tumor worden immers besproken in een mdo. “We willen het hele mdo-proces optimaal ondersteunen, vanaf de aanmelding van de patiënt voor het overleg tot en met het terugkoppelen van verslagen en het genereren van stuurinformatie”, zegt Maarten de Ruiter, ambassadeur Digitale uitwisseling bij ons programma en projectleider bij het UMCG. “Eén gezamenlijk regionaal mdo-platform waar ziekenhuizen op dezelfde manier patiënten aanmelden en bespreken en verslaglegging doen, zal een enorme verbetering opleveren. Alle betrokken zorgprofessionals hebben dan de beschikking over de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment. Het gaat er uiteindelijk om dat we met de gehele keten op de beste manier de hoogste kwaliteit van zorg kunnen bieden.”

Pilot gynaecologische oncologie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), het Martini Ziekenhuis en het UMCG werken samen met Stichting GERRIT, de regionale samenwerkingsorganisatie van zorgaanbieders op het gebied van ICT, aan een best practice voor een mdo-platform voor de bespreking van patiënten met gynaecologische kanker. De regio koos voor het platform Workflower van leverancier Amaron. “Dit platform ondersteunt in eerste instantie het proces van aanmelden van de patiënt tot en met zijn bespreking in het mdo”, zegt Meindert Meijer die als beleidsadviseur informatievoorziening Martini Ziekenhuis is betrokken bij het project. “We hebben koppelingen gemaakt tussen het platform en ons HiX-epd. Op basis van standaarden (HL7 ORM en FHIR) verloopt de aanmelding voor het mdo nu volledig geautomatiseerd en worden alle relevante gegevens voor de te bespreken patiënt in het platform getoond. Gedurende de pilot kijken we wat er nodig is om ook koppelingen te maken met andere epd’s én met  XDS-NN waarop ziekenhuizen in onze regio steeds meer gegevens met elkaar uitwisselen.”

Winst door informatie

Een korte, krachtige pilot die goed van de grond komt: zo kwalificeert Ninke Leffers, CMIO en gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie in het OZG, dit project. “We onderzoeken of het platform prettig werkt, of we onze informatie op de juiste manier kwijt kunnen en of die informatie voor iedereen inzichtelijk is”, zegt ze. Het heeft er alle schijn van: “Als we voorheen een mdo hadden, dan presenteerde ik mondeling mijn informatie die mijn collega van het UMCG op een printje voor zich had liggen. Nu we gebruik maken van dit mdo-platform weet ik zeker dat het UMCG precies dezelfde informatie heeft als die ik in mijn dossier heb staan.”

De pilot verloopt ‘bewonderenswaardig vlot’, vindt Leffers: “Dat komt ook omdat we gekozen hebben voor het mdo gynaecologische oncologie dat van zichzelf al goed loopt. Je kunt dan puur kijken naar de winst die de techniek je brengt.” Voor het Martini Ziekenhuis is die winst op dit moment groter dan voor het OZG. “Het mdo-platform heeft een koppeling met het HiX-epd van het Martini waardoor de aanmelding van patiënten voor het mdo geautomatiseerd verloopt. Omdat er nog geen koppeling is met Nexus, het epd waarin wij hier in het Ommelander werken, uploadt ons medische secretariaat de patiëntgegevens nog handmatig naar het platform. Dat is niet ideaal, maar het gaat slechts om enkele patiënten. En die koppeling met ons epd komt er wel als het platform straks groen licht krijgt.” Die koppeling is voor de toekomst noodzakelijk. “Willen we de pilot straks breder gaan uitrollen, dan moet je zorgen dat alle soorten epd’s op het platform zijn aangesloten.”

Medisch secretariaat betrokken

In het OZG bemant Pieterdien Vedder samen met twee collega’s het medisch secretariaat van Gynaecologie. Zij zorgen voor de aanmelding van patiënten met baarmoederkanker voor het tweewekelijkse mdo met het UMCG. Gemiddeld gaat het om een of twee patiënten per keer. “We zijn vanaf het begin goed betrokken bij deze pilot”, zegt Vedder. “Via Teams hadden we regelmatig overleg met medewerkers van ICT en onze collega’s van het medisch secretariaat van het UMCG en het Martini. We kregen het hoe en waarom van de nieuwe procedure voor het aanmelden van patiënten voor het mdo helder uitgelegd.”

Dit verloopt dus vooralsnog handmatig. “Wij krijgen een seintje van de gynaecoloog: deze patiënt moet worden aangemeld voor het mdo. We gaan dan naar het mdo-platform, halen daar een aanmeldformulier op, vullen dat met de gegevens die de gynaecoloog in het epd heeft ingevoerd en zetten het weer terug op het platform.” Dit is al een hele verbetering met hoe het eerder moest, aldus Vedder: “We sturen geen pdf van de aanmelding meer naar het UMCG, maar kopiëren de inhoud naar het platform. Printen en faxen hoeft niet meer, dus dat scheelt papier. Vroeger maakten we ook een conceptbrief aan vanuit het epd die we vervolgens per mail verstuurden naar de oncoloog en de patholoog van het UMCG. Nu zetten we alle informatie in één keer op het platform waar het beschikbaar is voor alle betrokkenen. Dat is wel heel makkelijk.”

Regionale opschaling

“De allergrootste waarde van het mdo-platform is dat de benodigde patiëntinformatie op een veilige manier centraal beschikbaar is voor alle betrokken zorgverleners”, zegt Refika Yigit, gynaecoloog-oncoloog bij het UMCG. “Dat leidt tot efficiënte besprekingen en draagt bij aan de kwaliteit van de geleverde zorg. En daar draait het uiteindelijk om.”

Eén mdo-platform zorgt ook voor meer uniformiteit in de manier van werken, zegt Yigit: “Ieder ziekenhuis waarmee wij een wekelijks mdo hebben, heeft zijn eigen manier van patiënten aanmelden. Er worden lijsten met patiënten aangemaakt en naar ons gemaild via beveiligde mail. Op basis daarvan voeren we de besprekingen. Nu kun je inloggen op het mdo-platform en zie je daar één overzichtelijke, gezamenlijke patiëntenlijst.”

Yigit is enthousiast over het mdo-platform en ziet meer kansen. “Het zou wel heel mooi zijn als je ook de besluiten die tijdens het mdo genomen worden via het platform kunt terugkoppelen naar het epd van het ziekenhuis dat de patiënt heeft aangemeld”, zegt ze. “Dat is nu nog niet het geval. Ook zou ik er naar toe willen werken, indien deze pilot succesvol is, om alle verwijzingen naar het UMCG via dit platform binnen te krijgen. Want ook daar is een kwaliteitsslag te maken die anno nu hoognodig is.”

De pilot loopt tot en met het eind van dit jaar. Maarten de Ruiter verwacht dat hij dan een realistisch beeld heeft van de technische schaalbaarheid van het mdo-platform op regionaal niveau. “We maken naast een functionele analyse ook een analyse van de financiële en de technische aspecten: wat zijn de kosten voor opschaling en hoe financiert de regio die? En hoe eenvoudig kunnen straks koppelingen gerealiseerd worden met de epd’s van de andere ziekenhuizen in de regio?” Al deze aspecten moeten in het eerste kwartaal van 2022 leiden tot een besluit om al dan niet over te gaan tot regionale opschaling. “Uiteindelijk willen we een blauwdruk opleveren voor een mdo-platform waarmee we alle regionale oncologische mdo’s kunnen ondersteunen en waar ook andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien weten we dat ook buiten de oncologie regionale mdo’s zoeken naar optimale ondersteuning. Dus wat dat betreft is er nog een wereld te winnen.”

(Dit artikel verscheen eerder op de website van oncologienetwerken)

Meer weten

Wil je meer weten over de pilot of de mogelijkheden van Amaron? Neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoonnummer 085-7604076. We vertellen er graag meer over.