Nieuws
25 april 2024

Toekenning overbruggingsgelden borging digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Het Ministerie van VWS heeft onlangs overbruggingsgelden toegezegd voor een goede borging van het VIPP Babyconnect programma. Het gaat hierbij om een overbrugging tot 2026. Daarna worden de kosten voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg onderdeel van de NZa-tarieven.

VIPP Babyconnect en Wegiz

Het VIPP Babyconnect programma sorteert al voor op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Babyconnect loopt tot het eind van 2024, de Wegiz treedt voor de geboortezorgsector vermoedelijk vanaf 2026 in werking. De overbruggingsgelden zijn cruciaal voor een goede borging van VIPP Babyconnect.

Uitbreiding opbouw NZa-tarieven

De NZa-tarieven zijn bedoeld om alle kosten van verzekerde zorg te dekken. In de huidige NZa-tarieven zijn de specifieke ICT kosten en samenwerkingskosten (governance, beheer en onderhoud) voor digitale gegevensuitwisseling nog niet opgenomen. De huidige begrote kosten die daar mee gemoeid zijn voor 2025 komen uit op een totaalbedrag van 4,1 miljoen. De NZa geeft aan dat per 1 januari 2026, op basis van kostenonderzoek en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), nieuwe tarieven zijn vastgesteld.

Overbrugging NZa-tarieven – toekenning aanvullende subsidie

Vanwege het belang en omdat de geboortezorgsector grote stappen heeft gezet en veel inzet heeft getoond in de realisatie van digitale gegevensuitwisseling, wil VWS de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in 2025 actief blijven stimuleren. VWS heeft gezocht naar een oplossing om de periode te overbruggen tot het nieuwe NZa-tarief is gerealiseerd. Het ministerie stelt daarom 4,1 miljoen euro beschikbaar, aanvullend op de huidige subsidie. In de komende periode wordt de verdere uitwerking en formalisering richting de aanpassing van de beleidsregel uitgewerkt.

Aanpassing outecomedoelen

In de aanpassing van de beleidsregel worden ook de nu geldende outcomedoelen aangepast aan de huidige ontwikkelingen en de technische haalbaarheid voor alle regionale partnerschappen.

Babyconnect Noord-Nederland

Het samenwerkingsverband Babyconnect Noord-Nederland bestaat uit verschillende Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), met in totaal 90 verschillende zorganisaties. Die VSV’s zijn: VSV MiddenIn (Heerenveen), VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV SHE (Treant), VSV Assen, VSV Rondom Zwangerschap (Leeuwarden), VSV Kr8tig (Drachten), VSV Twente en VSV Oost Achterhoek (Winterswijk). GERRIT is penvoerder van Babyconnect Noord-Nederland en voert het projectleiderschap uit samen met ROS Friesland en collega-RSO Zorgnetoost.